TEEKKARITALON TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 6.11.2022

Rekisterinpitäjä:
Teekkarilupi Oy
Kalervontie 7
90570 Oulu
y-tunnus: 0892027-4
talotoimikunta@teekkaritalo.fi

Rekisterin nimi:
Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Vaadittujen yhteystietojen, ml. vuokraajan henkilötietojen, kerääminen on edellytys rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen sopimuksen tekemiselle. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ja sen asiakkaan väliseen palvelusopimukseen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien täytäntöön paneminen. Henkilötietojen käyttötarkoituksia on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisten asiakassuhteiden hoitaminen, analysointi, tilastointi, asiakasviestintä, tapahtumien järjestäminen, palautteen kerääminen, sähköisten palveluiden käyttäjähallinta ja virhetilanteiden selvitys, sekä yhteistyökumppanisuhteiden hoitaminen.

Rekisterin tietosisältö

 • Vuokraajan nimi

 • Vuokraajan osoitetiedot

 • Vuokraajan puhelinnumero

 • Vuokraajan sähköpostiosoite

 • Vuokraajan edustama taho tai sen puuttuessa syntymäaika

 • Muut tilaukseen liittyvät tiedot

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjän toimijat. Lisäksi henkilötietojen käsittelijänä toimii palveluntarjoaja, jonka palvelimella tietoja säilytetään.

Henkilötietojen kerääminen

Henkilötietoja kerätään vain vuokratessa Teekkaritalon kiinteistöä, tai jos vuokraaja muuttaa tietoja olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi lisätä, päivittää ja poistamaan kerättyjä tietoja pyytämällä rekisterinpitäjää tekemään muutokset.

Henkilötietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, ilman erillistä sopimusta tietojen luovutuksesta. Poikkeustapauksissa henkilötietoja voidaan luovuttaa asianomaiselle viranomaiselle tai muulle julkiselle taholle, jos vaatimus perustuu lakiin.

Rekisterin suojaus

Rekisterin tietoihin on pääsy vain tässä selosteessa mainituilla tietojen käsittelijöillä. Henkilötietojen keräämiseen ja säilyttämiseen rekisterinpitäjä käyttää vain palveluntarjoajia, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen käsittelymenetelmiä, jotka käsittelevät tietoja ehdottoman luottamuksellisesti, eivät käytä säilyttämiään henkilötietoja mihinkään omaan tarkoitukseen, eivät luovuta niitä eteenpäin, ja joilla on käytössään asianmukaiset suojaukset.

Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja säilyttävä palveluntarjoaja saattaa siirtää ja käsitellä tietoja EU:n ulkopuolella. Rekisterinpitäjä käyttää vain luotettavia palveluntarjoajia, jotka toimivat EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Vuokraajan tietoja, ml. henkilötietoja, säilytetään rekisterissä toistaiseksi. Tietojen säilyttämisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeuksien toteutuminen, sekä molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyön sujuvuus, ylläpito ja tiedottaminen.

Rekisteröidyn oikeudet

 • oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä

 • oikeus saada tarkastella tietoja

 • oikeus oikaista tietoja

 • oikeus poistaa tiedot

 • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 • oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

 • Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoitukseen.

 • Kaikki pyynnöt tulee osoittaa tämän dokumentin alussa annettuun rekisterinpitäjän sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoihin ei käytetä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Selosteen saatavuus

Tämä seloste on nähtävillä osoitteessa teekkaritalo.fi